New Apple Review Guidelines: What it means for you

New Apple Review Guidelines: What it means for you

Recently Apple published their new App Store Review Guidelines with stricter rules regarding app publication in the App Store.

Apple explained that a large percentage of apps in the App Store consists of duplicates and spam apps, along with many apps that haven’t been downloaded in years. This made Apple change the guidelines to increase uniqueness of apps and clean up the App Store. Which is good motivation, but does affect you and caused some concern for our customers.

The main cause of concern was section 4.2.6. This guideline states that “Apps created from a commercialised template or app generation service will be rejected.” This simply put, means that Apple has the right to ban any apps that share a code base or template with another app. This had many people worried it would include all apps built using a no-code app creation platform, that will inevitably share features, design and functionality.  But we are happy to tell you AppMachine has not seen a single 4.2.6 rejection to date, and received confirmation from Apple that we are allowed to continue publishing apps on behalf of our customers. We have however added a complimentary, detailed pre-check before submission that will increase the chances of the app being published, but logically, will delay the submission time for a little bit. If we spot any aspects that do not comply with the new guidelines we will email you with information and tips on how to change this, making the process much more efficient.

What you can do to make an app that complies with Apple’s new guidelines

There are several points that you as our customer and app developer can take into account when building your app that make it more likely to be published by Apple. We have collected the most important tips based on the guidelines for you below, and divided them into 5 categories. If you would like to read the full guidelines please click here

1. Safety

When people install an app, they want a safe app with appropriate content. Your app shouldn’t contain upsetting or offensive content, damage devices or be likely to cause physical harm from its use. Make sure you feature information on how to reach you with questions and support issues in the app, and be sure to make this as easy as possible.

2. Performance

Before submitting, your app needs to be complete and final*; all information and metadata should be complete and URLs must be fully functioning. Descriptions, screenshots and previews should accurately show the content of your app and be kept up to date. Also, ‘Category and Genre’ selections, ratings and keywords should be filled in and be appropriate for the app content. Please be completely honest about what the app can do and what its features are, Apple will reject apps that do not perform as advertised.

Lastly, make sure the final version of your app has been tested for bugs and stability before you submit it.

*It is important to note that AppMachine will not review unfinished apps, and these will not be included in our complimentary pre-check

Submitting unfinished apps or using only template options will get an app rejected from the App Store

3. Business

There are many ways to monetize your app, but you have to make sure your business model is obvious (explain this in the metadata and App Review notes). If it is unclear how the app works or in-app purchases aren’t immediately obvious, this may delay the review or even get your app rejected. You can give people the option to unlock features or functionalities within your app, but you must use in-app purchase. Apps may not include any other calls to action other than in-app purchase

4. Design

Every app needs to be unique and add something to the store that is not already there (unique content and design). Don’t just copy another app, but come up with your own amazing ideas. Apps that don’t have a unique design and just use template skins, images, content etc. will be rejected by Apple. So let your skills and imagination run wild, the possibilities are endless.

This also means that you should not submit multiple versions of a similar app. Developers who do this will be removed from the iOS developer program.

Submitting multiple versions of the same app will result in suspension from the iOS developer program.

Your app should include features, content and user interface that make it more than just a repackaged website. It makes more chance of being accepted if it’s useful, unique and provides lasting (entertainment) value. This means that, other than catalogs, apps should not primarily be marketing materials, advertisements, web clippings or a collection of links.

Apps should be intended for a bigger set of users and have to appeal to a broad consumer market. If an app is only interesting to a small group of people, Apple might reject it, as they state that the App Store is not the correct forum for personal apps, portfolio and photo galleries.

Apps intended for a small group of people will be rejected by Apple

5. Legal

Logically, all apps must comply with legal requirements of any location where you make them available. This also means that you must protect the privacy of users and that their data must be handled with care. Make sure your app only includes content that you created or that you have a license to use. And be sure that all mentions of Apple product names are spelled correctly in your app (‘iPhone’ instead of ‘Iphone’, ‘iTunes’ instead of ‘iTunez’), otherwise Apple will reject your app.

We hope these tips will be useful to you and make it easier to create a unique app that complies with the updated guidelines.

New Apple Review Guidelines: What it means for you

Nieuwe Apple Review Guidelines: Wat betekent dit voor jou?

Apple heeft recentelijk nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het plaatsen van apps in de App Store. De regels voor welke apps worden toegelaten zijn flink aangescherpt.

Apple legt uit dat op dit moment een groot percentage apps in de App Store bestaat uit kopieën, spam apps en apps die al langere tijd niet gedownload zijn. Dit heeft er toe geleid dat Apple de richtlijnen heeft aangepast om het aantal unieke apps te vergroten en de App Store op te ruimen. Wat goede een goede motivatie is, maar wel gevolgen voor jou kan hebben.

Sectie 4.2.6 van de nieuwe richtlijnen zorgde hier en daar voor bezorgdheid van onze klanten. De richtlijn stelt dat apps gemaakt met een ‘app generation service’ niet meer toegelaten worden in de App Store. Simpel gezegd betekent dit dat Apple het recht heeft om alle apps te weigeren die een code basis of template delen met een andere app. Hierdoor waren veel mensen bezorgd dat alle apps die gemaakt waren met een no-code appbuilder zouden worden geweigerd door Apple. Gelukkig hebben wij goed nieuws; AppMachine heeft tot nu toe nog geen enkele afkeuring gehad op basis van 4.2.6 en we hebben bevestiging van Apple ontvangen dat we door mogen gaan met het publiceren van apps namens onze klanten.

Toch hebben we gekozen om een gedetailleerde pre-check voor het inzenden van de app te introduceren. Als we onderdelen van de app tegenkomen die niet kloppen met de nieuwe richtlijnen, mailen we je informatie en tips over hoe je dit kunt aanpassen. Dit maakt het inzendingsproces een stuk efficiënter.

Wat jij kan doen om een app te maken die voldoet aan de nieuwe richtlijnen

Er zijn verschillende dingen die jij als onze klant en app ontwikkelaar kan doen tijdens het bouwen van een app, die de kans dat jouw app gepubliceerd wordt vergroten. Wij hebben de belangrijkste tips verzameld en verdeeld in 5 categorieën. Als je de complete richtlijnen wilt lezen klik dan hier.

1. Veiligheid

Als mensen een app installeren, willen ze een veilige app met gepaste inhoud. Jouw app mag geen schokkende of aanstootgevende inhoud bevatten, schadelijk zijn voor apparaten of fysieke schade kunnen aanrichten door gebruik.  Zorg ervoor dat de app contactinformatie bevat zodat bereikbaar bent voor vragen en support en zorg ervoor dat dit zo makkelijk mogelijk is.

2. Prestaties

Voordat je de app inzendt, moet deze helemaal af zijn; dit betekent dat alle informatie en metadata compleet zijn en URLs goed werken. Beschrijvingen, screenshots en previews moeten de inhoud van de app goed weergeven en up to date worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat categorie en genre selecties, ratings en keywords ingevuld zijn en passen bij de inhoud van de app. Wees eerlijk over wat de app kan en wat de features zijn, Apple wijst apps die niet functioneren als aangegeven af. Zorg er ten slotte voor dat de uiteindelijke versie van jouw app getest is op bugs en stabiliteit voordat je deze inzendt.

*Het is belangrijk om te weten dat AppMachine geen incomplete apps reviewed en deze niet meegenomen worden in onze pre-check.

Insturen van apps die niet af zijn of alleen template opties gebruiken worden geweigerd door Apple

3. Business

Er zijn veel manieren om geld te verdienen met je app, maar je belangrijk is dat jouw business model direct duidelijk is (leg dit uit in de metadata en App Review notes). Als er onduidelijkheden zijn over de app werkt of in-app aankopen niet gelijk herkenbaar zijn, kan dit de review vertragen of er zelfs voor zorgen dat de app wordt geweigerd. Je kan gebruikers de optie geven om functies en functionaliteiten te kopen, maar je mag hiervoor alleen in-app aankopen gebruiken.

4. Design

Elke app moet uniek zijn en iets toevoegen aan de store dat er nu nog niet is (unieke inhoud en ontwerp). Kopieer geen andere apps, maar kom met eigen ideeën. Apps die geen uniek ontwerp hebben en alleen gebruik maken van template skins, afbeeldingen, inhoud etc. worden afgewezen door Apple. Gebruik je skills en fantasie, de mogelijkheden zijn eindeloos!

De guidelines betekenen ook dat je niet meerdere versies van een soortgelijke app mag insturen. Ontwikkelaars die dit wel doen zullen worden verwijdert uit het iOS developer programma.

Insturen van meerdere versies van dezelfde app zorgt ervoor dat je verwijdert wordt uit het iOS developer programma.

Elke app moet features, content en user interface bevatten die ervoor zorgen dat het meer dan een opnieuw verpakte website is. Een app heeft grotere kans om geaccepteerd te worden als deze handig en uniek is en blijvende (entertainment) waarde heeft. Dit betekent dat, afgezien van catalogi, apps niet voornamelijk marketingmateriaal, advertenties, web teksten of een verzameling links mogen zijn.

Apps moeten bedoeld zijn voor een groter aantal gebruikers en aantrekkelijk zijn voor een brede consumenten markt. Als een app alleen interessant is voor een kleine groep mensen, kan Apple de app afwijzen omdat Apple aangeeft dat de App store niet het juiste forum is voor persoonlijke apps, portfolio’s, fotoalbums etc.

Apps bedoelt voor een klein publiek worden afgewezen door Apple

5. Juridisch

Alle apps moeten voldoen aan de juridische vereisten van elke locatie waar de app beschikbaar is. Dit betekent ook dat de privacy van alle gebruikers beschermd moet worden en dat hun informatie met zorg behandeld wordt. Zorg ervoor dat een app alleen inhoud bevat die jij hebt gecreëerd of waarvoor je toestemming hebt om het te gebruiken. Wees daarnaast zeker dat alle vermeldingen van Apple productnamen goed gespeld zijn in jouw app (dus iPhone in plaats van Iphone, iTunes in plaats van iTunez) is dit niet het geval zal Apple jouw app weigeren.

We hope dat deze tips nuttig voor je zijn en het makkelijker maken om een unieke app te creëren die voldoet aan de nieuwe guidelines.